Saving Mongolia’s wildlife

  Amidst the rugged expanse of Mongolia's mountainous terrain, Dashpurev [...]